Kung may emergency, tumawag sa 112.

Malugod na tinatanggap ang pagtawag ng mga biktima ng karahasan at ng kanilang mga kamag-anak sa kanlungan sa 561 1205 upang humingi ng suporta at/o payo.

Bukas ang linya ng telepono 24 na oras kada araw, sa bawat araw ng taon.