Jeśli doświadczyłaś przemocy lub wiesz o kimś, kto jej doświadcza, możesz skontaktować się z policją pod numerem 112, jednak jesteś w takim wypadku zobowiązana do poinformowania służb ochrony dziecka.

Kilka pomocnych punktów w razie ujawnienia przypadku przemocy przez dziecko:

Co należy zrobić?

  • Uwierzyć dziecku.
  • Upewnić się, że dziecko jest bezpieczne.
  • Skontaktować się ze służbami ochrony dziecka.

 

Ważne, aby:

  • dziecko czuło, że słusznie zrobiło, informując o przemocy,
  • wyjaśnić dziecku, że przemoc nie jest jego winą,
  • pamiętać, że reakcja będzie miała duże znaczenie w przyszłości – od naszej reakcji zależy, jak dziecko poradzi sobie ze skutkami przemocy.

 

Twój obowiązek zgłoszenia przemocy

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest ofiarą przemocy, musisz skontaktować się ze służbami ochrony dziecka.

Następujący artykuł pochodzi z części IV Ustawy o ochronie dziecka, nr 80/2002 – Powiadomienie służb ochrony dziecka i inne zobowiązania.

Artykuł 16

Publiczny obowiązek powiadomienia.

[Każda osoba jest zobowiązana do powiadomienia komisji ds. ochrony dzieci, jeśli ma powód przypuszczać, że:

  1. dziecko żyje w warunkach nieodpowiednich do jego wychowywania,
  2. dziecko jest narażone na przemoc lub inne poniżające traktowanie, lub
  3. zdrowie i dojrzałość dziecka są poważnie zagrożone.

Ponadto każda osoba jest zobowiązana do poinformowania komisji ds. ochrony dzieci, jeśli ma powód przypuszczać, że zdrowie lub życie nienarodzonego dziecka jest zagrożone z powodu niedopuszczalnego lub niebezpiecznego stylu życia ciężarnej matki, na przykład nadużywającej alkoholu lub zażywającej narkotyki, lub jeśli ma powód przypuszczać, że ciężarna matka narażona jest na przemoc, lub jeśli zauważy przypadek zachowania, które może zostać uznane za niepokojące dla komisji ds. ochrony dzieci.] 1) 1) Ustawa Nr 80/2011, Artykuł 7.

Artykuł 17

Obowiązek powiadomienia przez osoby, które mają kontakt z dziećmi.

[Każda osoba zaangażowana w sprawy dotyczące dzieci lub ciężarnych matek ze względu na jej stanowisko lub zawód jest zobowiązana poinformować komisję ds. ochrony dzieci, jeśli dowie się o okolicznościach opisanych w artykule 16.] 1)

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, opiekunowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele, duchowni, lekarze, dentyści, położne, pielęgniarki, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci rozwojowi, [doradcy zawodowi] 1) oraz osoby zapewniające usługi socjalne lub doradcze są w szczególny sposób zobowiązane do monitorowania zachowania i wychowania dzieci oraz warunków, w jakich przebywa dziecko, na tyle na ile jest to możliwe, oraz poinformowania komisji ds. ochrony dzieci, jeśli wydaje się, że okoliczności przypominają te opisane w pierwszym paragrafie.

Obowiązek powiadomienia zawarty w tym artykule ma pierwszeństwo przed przepisami prawa i kodeksami etycznymi dotyczącymi poufności w zakresie dotyczącym odpowiednich zawodów. 1) Ustawa Nr 80/2011, Artykuł 8.