กรณีฉุกเฉิน ติดต่อหมายเลข 112 ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงและญาติสามารถติดต่อศูนย์พักพิง ได้ที่หมายเลข 561 1205 เพื่อรับความช่วยเหลือและ/หรือคําา แนะนําา
บริการทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด