สตรีท่ีเคยถูกข่มเหงใช้ความรุนแรง หรือกําาลังเผชิญปัญหาเร่ือง ความรุนแรงสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์พักพิง เพื่อสัมภาษณ์ พูดคุย รับคําาแนะนําาและ/หรือข้อมูลได้โดยไม่จําาเป็นต้องเข้าพัก อาศัย หากประสงค์เข้ารับบริการสัมภาษณ์ โปรดนัดหมายล่วง หน้าได้ที่: 561 1205 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ญาติและสมาชิก ในครอบครัวสามารถเข้ารับบริการน้ีได้เช่นกัน

การสัมภาษณ์จะว่าด้วยสถานการณ์ของสตรีผู้ประสบปัญหา โดย ทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณหน่ึงชั่วโมงและจัดขึ้นที่ศูนย์พักพิง สตรีวีแมนส์เชลเตอร์ ผู้ให้คําาปรึกษาจะนั่งในห้องสัมภาษณ์ร่วม กับสตรีผู้เข้ารับคําาปรึกษา เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยย่อ ทั้งนี้ การดําาเนินการข้ันต่อไปจะขึ้นอยู่กันสถานการณ์ อาทิ ผู้เข้า รับคําาปรึกษาอาจขอรับบริการสัมภาษณ์เพิ่มเติม รับคําาแนะนําาเพื่อ ใช้บริการอื่นๆ หรือเข้าพักอาศัยที่ศูนย์พักพิง

ผู้เข้ารับคําาปรึกษามักนัดหมายเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยเหตุผลที่ แตกต่างกันไป อาทิ ขอคําาแนะนําาเพื่อยุติความสัมพันธ์กับคู่รักท่ี ใช้ความรุนแรง ข้ันตอนหย่าร้าง หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ

อําานาจศาลในการปกครองบุตร สิทธิในการครอบครองบ้านและ อ่ืนๆ ในบางครั้ง สตรีผู้ประสบปัญหาความรุนแรงอาจชาชินกับ สถานการณ์ จนไม่ตื่นตระหนกกับการใช้วาจาหรือพฤติกรรม ของผู้ใช้ความรุนแรง ดังนั้น พวกเธอจึงอาจไม่ค่อยมั่นใจว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวจริงๆ หรือไม่ นอกจากน้ี การปรับทุกข์กับญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว บางคร้ังก็ทําาได้ยากและสร้างความลําาบากใจ สตรีเหล่าน้ีจึงมา ขอรับการสัมภาษณ์กับผู้ให้คําาปรึกษาท่ีศูนย์พักพิงสตรีวีแมน ส์เชลเตอร์เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น