เมื่อมาถึงศูนย์พักพิง ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมห้องนอนหนึ่งห้อง ให้แก่สตรีและบุตร (ภายในห้องมีเตียงนอน ผ้าห่ม หมอนและ ผ้าปูที่นอน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าที่พัก อาหารและ ผลิตภัณฑ์ทําาความสะอาดที่จําาเป็นสําาหรับสตรีและบุตร

ระยะเวลาพักอาศัยและบริการที่จําาเป็นสําาหรับผู้พักพิงแต่ละ คนจะแตกต่างกันไป ระหว่างการพักอาศัย ผู้พักพิงจะได้ รับการสัมภาษณ์และให้คําาปรึกษาโดยผู้ให้คําาปรึกษา นัก สังคมสงเคราะห์ และ/หรือทนายความของศูนย์พักพิง ทั้งยังได้ รับการประสานงานช่วยเหลือตามที่ต้องการ อาทิ บริการจาก เจ้าหน้าที่ตําารวจ สังคมสงเคราะห์ และทนายความ นอกจากนี้ ระหว่างและหลังการพักอาศัยที่ศูนย์พักพิง ผู้พักพิงยังสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ดําาเนินการโดยศูนย์พักพิง สตรีวีแมนส์เชลเตอร์ได้อีกด้ว

เด็กๆ ในศูนย์พักพิง

มารดาต้องดูแลบุตรหลานของตนระหว่างการพักอาศัยที่ศูนย์

พักพิง โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจําาศูนย์ฯ จะให้ความ ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เด็กๆ ที่อายุครบหกปีจะเข้ารับ การสัมภาษณ์โดยผู้ให้คําาปรึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ พักพิงสตรี รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับความรุนแรง และพูดคุยเกี่ยวกับ อารมณ์ความรู้สึกของตน เขาจะได้รับคําาแนะนําาเรื่องกฎระเบียบ ภายในบ้านที่เด็กๆ พึงปฏิบัติ และรับชมแอนิเมชั่นเรื่อง เรียนรู้ เรื่องความรุนแรง ซึ่งศูนย์พักพิงสตรีวีแมนส์เชลเตอร์จัดทําาขึ้น เพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

เรามีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือเด็กที่มาพักอาศัย ณ ศูนย์พักพิง

แห่งนี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขาผ่านกิจกรรมสันทนาการ ที่สนุกสนาน จึงมีการจัดกลุ่มอาสาสมัคร ผู้ทําาหน้าที่เลือกสรร กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับช่วงวัยและสถานะของเด็กๆ ในบ้าน

การใช้ชีวิตในศูนย์พักพิง

เราเข้มงวดเรื่องการรักษาความลับภายในศูนย์พักพิงเป็นอย่างยิ่ง โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่รับรู้กันในหมู่เจ้าหน้าท่ีและ ผู้เข้าพักพิง ทั้งเรายังขอความร่วมมือจากผู้พักพิงให้เก็บข้อมูล ต่างๆ ของผู้อื่นเป็นความลับด้วย นอกจากน้ี จะไม่มีการเปิดเผยที่ อยู่ของศูนย์พักพิงสตรีวีแมนส์เชลเตอร์ให้แก่บุคคลภายนอก

เจ้าหน้าที่และผู้พักพิงจะช่วยกันทําางานบ้าน ศูนย์พักพิงมีกฎ ระเบียบสองสามข้อที่สําาคัญ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน บ้าน อาทิ กฎระเบียบเร่ืองเวลาเข้านอนของเด็กๆ ซึ่งโดยท่ัวไป แล้ว กฎทุกข้อต้ังข้ึนเพื่อความม่ันคงปลอดภัยและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในการดําาเนินงานที่ศูนย์พักพิง เพ่ือประโยชน์ สุขของผู้พักอาศัย ศูนย์พักพิงออกแบบมาให้เป็นบ้านที่สวยงาม และน่าอยู่ เพ่ือให้ใกล้เคียงกับชีวิตครอบครัวปกติ