จัดขึ้นเพ่ือพูดคุยเร่ืองลักษณะและผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ความ รุนแรง โดยมีจุดมุ่งหมายให้สตรีที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันได้ พบปะและให้กําาลังใจซึ่งกันและกัน ด้วยการขจัดความรู้สึกโดด เดี่ยวแปลกแยกและตระหนักในผลที่เกิดข้ึนจากการใช้ความ รุนแรง

กิจกรรมนี้สื่อสารด้วยภาษาไอซ์แลนดิก และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การอบรม

ผู้ให้คําาปรึกษาท่ีศูนย์พักพิงสามารถให้การอบรมเก่ียวกับความ รุนแรงในครอบครัว ลักษณะ อัตราการเกิดความรุนแรงและผลที่ ตามมา
โดยเลือกสรรเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนได้ สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอบรมได้ที่ Sigþrúður Guðmundsdóttir, กรรมการ ผู้จัดการศูนย์พักพิงสตรีวีแมนส์เชลเตอร์ sigthrudur@kvennaathvarf.is